Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

 Robert Kaplan và David Norton đã phát triển mô hình BSC - một hệ thống chỉ số ở tầm chiến lược để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững với 4 khía cạnh tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập & phát triển. Vậy 4 thước đo này có mối quan hệ như thế nào? 

1. Tổng quan về 4 thước đo trong BSC 

1.1 Thước đo tài chính 

Với thước đo tài chính, BSC giúp doanh nghiệp đo lường, kiểm tra các kết quả về mặt tài chính bao gồm chi phí cố định, chi phí khấu hao, lợi nhuận thu về, lợi tức đầu tư, tốc độ tăng trưởng doanh thu... Mặc dù không phải yếu tố nào cũng dễ dàng đo lường ngay sau khi thực hiện nhưng chúng là sự xác nhận cho hiệu quả của một hoạt động. 

1.2 Thước đo khách hàng

Thước đo khách hàng trong BSC giúp giải đáp câu hỏi: khách hàng đang thấy doanh nghiệp như thế nào? Từ đó, bạn dễ dàng đưa ra các mục tiêu và kế hoạch thực hiện tập trung hơn vào độ hài lòng của khách hàng.

1.3 Thước đo quá trình hoạt động nội bộ

Thước đo quá trình hoạt động nội bộ dựa trên BSC là gì giúp doanh nghiệp có thể tự đánh giá, rà soát và rút ra bài học. Ví dụ như hiệu suất, tỉ lệ sai sót, thời gian chu trình, … hay năng lực hoạt động, thời gian phản hồi đơn hàng, thay đổi kỹ thuật. 

1.4 Thước đo học tập và phát triển 

Một trong những yếu tố quyết định đến nền tảng phát triển doanh nghiệp là chất lượng nguồn nhân lực và công cụ hỗ trợ làm việc. Đặc biệt là không có con số cụ thể hay giới hạn nào cho thước đo này. Mọi nhân tố đều có thể học tập, trau dồi cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học - công nghệ. 

2. Mối quan hệ giữa các thước đo trong Thẻ điểm cân bằng (BSC) 

Khi xây dựng BSC trong những ngày đầu tiên, 4 thước đo độc lập với nhau và doanh nghiệp có quyền lựa chọn thực hiện hay bỏ quả một số tiêu chí trong đó. Nhưng thực tế, chúng đều quan trọng như nhau và có mối quan hệ tác động lẫn nhau.

Dựa trên mô hình, quy trình hoàn thiện các thước đo trong Thẻ điểm BSC được thực hiện từ dưới lên trên (hoặc có thể từ trên xuống dưới). Nghĩa là mỗi thành phần trong mô hình được hoàn thiện bởi một hoặc nhiều mô hình trước đó.

Ngoài ra, từng yếu tố mục tiêu trong 4 thước đo cũng có thể có mối quan hệ nhân - quả với nhau. Ví dụ: với thước đo tài chính, việc giảm chi phí và tăng doanh thu đều hướng tới mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét